Forskningspolicy

Hur bedrivs forskningen vid Nationalmuseum? Vilken inriktning har den och hur finansieras den? Dessa, och flera andra frågor ger museets forskningspolicy svar på.


Nationalmuseums forskningspolicy är fastslagen i nämnd 2010-01-28.

Policyägare: Avdelningen för forskning, arkiv och bibliotek.

Nationalmuseums forskningsverksamhet

 • Skall enligt uppdrag främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen genom att vetenskapligt bearbeta samlingarna och andra av staten förvaltade samlingar av konst och konsthantverk.
 • Bedrivs i projektform vid Avdelningen för forskning, arkiv och bibliotek och kräver som regel externfinansiering. Forskningsprojekten diskuteras i seminarier och forskningsråd och antas i nämnd.
 • Verkar för en kompetensförsörjning inom Nationalmuseums ansvarsområden.
 • Samverkar med universitet, högskolor, andra museer och forskningsinstitutioner inom och utanför landet.
 • Tillgängliggör i olika former vetenskapliga resultat för forskarsamhället och en bred publik.
 • Följer Vetenskapsrådets etiska råd.

Forskningsverksamhetens inriktning

 • Attributionsfrågor och s.k. föremålsforskning 
 • Proveniensforskning och samlingshistorik
 • Receptionshistorik 
 • Konstpedagogik
 • Museologi
 • Material- och teknikforskning, s.k. conservation science
 • Estetisk teori och metodik

Antagning av forskningsprojekt

 • Förslag till forskningsprojekt med skriftliga motiveringar skall tillsändas avdelningschefen.
 • Förslag till forskningsprojekt bereds i museets forskningsråd och antas genom beslut i nämnd.
 • Ledaren för ett projekt är underställd avdelningschefen och rapporterar regelbundet till denne.
 • Forskningsprojekt som antagits vid Nationalmuseum skall drivas och avslutas i museets regi.

Kvalitetssäkring av forskningsverksamheten

 • Kvalitetsbedömning av projekten görs före antagning och därefter kontinuerligt under arbetets gång.
 • Ett forskningsråd med representation från museet internt och från universitetens konstvetenskapliga institutioner diskuterar enskilda projekt, samverkan med universiteten och forskningsstrategiska frågor.
 • Samverkan mellan Nationalmuseum och de konstvetenskapliga institutionerna vid Stockholms och Uppsala universitet diskuteras därutöver i en särskild mötesform, den så kallade Triaden.
 • Referensgrupper och/eller sakkunniga utses före publicering av forskningsresultaten.
 • Publikationsverksamheten vid Avdelningen för forskning, arkiv och bibliotek organiserar, utvecklar och kvalitetssäkrar Nationalmuseums bokutgivning.

Bilagor:
 Introduktion till Nationalmuseums forskningsverksamhet
 Överenskommelse avseende forskningsprojekt vid NationalmuseumBESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp