Porträtt och identitet: kopplingar till läroplanen

Skolprogrammet är utvecklat utifrån följande mål i läroplanen.

 • Verkar för att eleverna ska få en större förståelse för sig själva i förhållande till ett svenskt och västerländskt visuellt kulturarv och vår samtid.
 • Undersöker hur bilder historiskt har använts för att informera eller övertala.
 • Analyserar porträtt ur ett genusperspektiv för att ifrågasätta traditionella könsmönster.
 • Eleverna får öva sin iakttagelseförmåga och bildanalys.
 • Eleverna får uttrycka sin identitet genom bild- och tal- samt skriftspråk.

Bild

 • Skolprogrammet ger kunskaper om hur porträtt har skapats historiskt och kan tolkas idag.
 • Programmet tar upp några viktiga ord och begrepp för att kunna samtala om bilders utformning och budskap.

Svenska

 • Analysen i dialog arbetar för att eleverna ska utveckla sitt språk för att bättre kunna kommunicera och tänka kring bilder.
 • Eleverna formulerar sig om bilderna i grupparbeten för att stärka tilltron till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.
 • Fokus på porträtten fungerar som ett stöd i samtalet, där eleverna även får uttrycka egna känslor, kunskaper och åsikter.
 • Tydliggör hur ansiktsuttryck och kroppsspråk påverkar förmedlandet av mening.
 • Ger historiskt och kulturellt sammanhang kring framför allt svensk 1600- och 1700-talskonst.

Historia

 • Tar upp livsfrågor som kamratskap, genus och relationer.
 • Kopplar händelser i nutid till händelser i dåtid.

Samhällskunskap

 • Visar exempel på hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.
 • Tar upp informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier samt hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Diskuterar bilder ur ett könsrolls- och jämställdhetsperspektiv.
 • Diskuterar möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier.
 • Tar upp skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund.
 • Diskuterar ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön eller sexuell läggning.
   


 


> Tipsa en vän

Öppettider:

Tisdag–fredag 11–18
lördag, söndag 12–16
måndag stängt

Adress:
På Konstakademien på Fredsgatan 12. 

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp