Konstens språk bygger broar

Nationalmuseum har sedan ett drygt år tillbaka utvecklat projektet Konstexpressen i samarbete med den ideella föreningen Artikel 31. Målet är att stärka språkkompetens och skapa möjligheter till ökad integration. När projektet startar höstterminen 2018 omfattas förskolebarn och elever i grundskola från fem olika kommunala skolor i Skärholmen.

Att konsten kan förmedla känslor och väcka tankar och idéer hos människor, oavsett härkomst och språktillhörighet, är insikter som Nationalmuseum dagligen arbetar med att ta fasta på. Det är under ledning av Lena Eriksson, chef för pedagogiska enheten på museet, som olika projekt drivs kring idén om konstens språk som en bro mellan individer av olika ursprung. Konsten hjälper till att betrakta och tolka omgivningen på fler olika plan, samtidigt som den i sig är föremål för betraktande och tolkning. Den kan bidra till att skapa tillhörighet och sammanhang. 

Lena berättar att man på den pedagogiska enheten på Nationalmuseum har som roll att vara länken mellan museets innehåll och besökarna. Bland annat utformar man olika typer av program, föreläsningar och bedriver ateljeverksamhet, ständigt med det mänskliga mötet i fokus. Det var för ett drygt år sedan som samarbetsprojektet Konstexpressen kom till och idén om att använda konsten som medel i språkutveckling. Visionen är att göra museet till en del av skolans vardag. Genom återkommande skolutflykter från Skärholmen in till city blir både resan och museet som en del av klassrummet. Museets innehåll ska verka som en inspirerande upplevelse att föra samtal kring och på så sätt bidra till individens språkutveckling. 

- Språket är ju inte en mekanisk kunskap, utan används och formas hela tiden. Användandet måste stå i fokus och därigenom ge eleven verktyg för sin individuella språkutveckling, säger Lena Eriksson och poängterar värdet av det muntliga berättandet. Som slutmål för projektet arrangeras berättarfestivaler i slutet av vårterminerna med ungdomarnas anhöriga som gäster. Där får varje elev dela med sig av sina upplevelser och betraktelser av valda bilder eller föremål på museet. 

- Förhoppningen är att det för den enskilde eleven ska kännas roligt, lustfyllt och locka till nyfikenhet och utforskaranda. Resorna blir en del av det pedagogiska. Att sätta ord på det man upptäcker och upplever: staden, fasader, konst och design på museet... Att man ges möjlighet att känna tillhörighet till det svenska kulturarvet, säger Anna Wennergren, projektledare från Artikel 31.

När projektet startar höstterminen 2018 omfattas förskolebarn och elever i grundskola från fem olika kommunala skolor i Skärholmen. Lena lyfter fram vikten av att bjuda in och ge tillträde till kulturens rum som en viktig del i att skapa tillhörighet och förståelse för inte bara den fysiska platsen i sig utan sin omgivning i stort. 

- Kulturen ska ju vara ett kitt, inte en kil. Konstexpressen är därför i högsta grad ett demokratiprojekt för just ökad integration. Nationalmnuseum ser fram emot spännande möten och nya berättesler som bidrar till att utveckla framtida metoder för både konstpedagogik och integration. 

Projektet Konstexpressen har blivit tilldelad ekonomiskt stöd för tre år framöver av Allmänna Arvsfonden och omfattar drygt 225 barn.