ברוכים הבאים צוּ דעם מוּזיי פֿוּן אַרט אוּן דיזײַן פֿוּן שװעדיע!

Nationalmuseum איז דעם גרעסטער מוּזיי פֿוּן אַרט אוּן דיזײַן אין שװעדיע. עס איז אױך אַ שטאַט אַגענציע, װאָס העכערט אַרט. די קאָלעקשאָנס אַרײַננעמען מאָלערײַען, סקוּלפּטוּרן, מיניאַטוּרן, װערקן, דיזײַן, צײכענוּנגען, דרוּקערײַען אוּן פּאָרטרעט בילדער.    צוּזאַמען, די קאָלעקשאָנס האָבן אַזױ װי 700,000 זאַכן פֿוּן די  1500 ביז הײַנטיק. 

עפֿענוּנג אָקטאָבער 2018.

Nationalmuseum בילדינג אױף Blasieholmen אין שטאָקהאָלם איז אַדוּרכגעגאַנגען גרױסע רענאָװירוּנגען אין די לעצטע יאָרן. דעם מוּזײ װעט עפֿענען פֿאַר װיזיטן שבת אָקטאָבער 13, 2018.

דעם נײַעם, רענאָװירטער Nationalmuseum געב איקערדיק פֿאָקוּס צוּ אַרט אוּן מענטשן.  די אױסשטעלוּנג פּלעצער װעלן זײַן גרעסער אוּן עס װעט זײַן מעגלעך צו באַװײַזן מער אַרט.ּ  די קאָלעקשאָנס, מיט אַרט פֿוּן זעקס יאַרהוּנדערטער, װעט האָבן דעם איקערדיקער ראָל אוּן װעט זײַן באַװײַזט אין אַ נײַער גאַנג. עס װעלן אױך זײַן דערװײַליקע אױסשטעלוּנגען מיט אַן אַקטוּעלן טעמע אוּן אַרטיסטרי. עס װעט זײַן מעגלעך צוּ באַקוּמען מער װיזיטן װי אײדער. קינדער אַקטיװיטעטן אוּן שוּל אַקטיװיטעטן װעלן באַקוּמען מער פּלאַץ, צוּזאַמען מיט סטוּדיאָס פֿאַר שעפֿערישע פּראָיעקטן. די ליכט פֿוּן טאָג גײ אַרײַן, אוּן דעם קלימאַט װערט פֿאַרבעסערט, צוּם אַרט אוּן פֿאַר אַלע װעלכע קוּמען אין מוּזײ. רעסטאָראַנטן, געשעפֿטן אוּן סקוּלפּטוּר גאָרטן אוּן אַנדערע פּלעצער אײנלאַדן אַקטיװיטעטן, אַזױ װי זיך אָפּרוּען אוּן טראַכטן. אַ גרױסער באַגריסוּנג צוּם דעם נײַער Nationalmuseum!

לײענט מער