Centralmuseernas forsknings- och utvecklingsnätverk

Hösten 2013 bildades ett nätverk för forskningsansvariga vid centralmuseerna i syfte att samverka och utbyta erfarenheter kring gemensamma forsknings- och utvecklingsfrågor (FoU) samt att främja samverkan inom dessa områden.

I nätverket ingår:

Arbetets museum
Statens centrum för arkitektur och design
Livrustkammaren, Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
Moderna Museet
Naturhistoriska riksmuseet
Nationalmuseum
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Skansen
Statens försvarshistoriska museer
Statens historiska museer
Statens maritima museer
Statens musikverk
Stiftelsen Tekniska museet
Statens museer för världskultur

Nätverket består av de forskningsansvariga vid dessa museer och myndigheter, vilka representerar sina respektive institutioner. Nätverksgruppen sammankallas av en ordförande som utses bland representanterna. Nätverksgruppen kan bilda arbetsgrupper för att bereda särskilda frågor. Nätverksgruppen sammankallas minst en gång per vår och höst.

Nätverksgruppen arbetar med följande punkter för samverkan och samarbete:

Ömsesidigt stöd och erfarenhetsutbyte i utvecklingen av forsknings- och utvecklingsverksamheten och dess integration i centralmuseernas verksamhet.

Samverkan mellan forskningen vid centralmuseerna och dess omvärld, i första hand universitet och högskolor men även ABM-institutionerna.

Frågor rörande forskningens infrastruktur, till exempel digitalisering, kvalitetssäkring av forskningsresultat och Open Access.

Dialog med anslagsgivande fonder och stiftelser, Centrala museernas samarbetsråd samt Vetenskapsrådets nätverk för forskande myndigheter.