Forskningspolicy

I Nationalmuseums uppgifter ingår att förteckna och vetenskapligt bearbeta de samlingar som anförtrotts myndigheten och att inom dess område vetenskapligt bearbeta övriga samlingar av konst och konsthantverk som tillhör eller understöds av staten. Nationalmuseum ska också verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde [Förordning 2009:737].

Nationalmuseum är en forskande institution. Forskning bedrivs kontinuerligt i syfte att uppfylla uppdraget och att verka för kompetensförsörjning inom ämnesområdena. Intern- och externfinansierad forskning organiseras och leds av museets Forskningsavdelning.

Förordningens innebörd: Förteckna och vetenskapligt bearbeta

Förteckningen av Nationalmuseums samlingar ska hålla god vetenskaplig standard samt vara transparent och tillgänglig för forskare och allmänhet. Museets samlingsdatabas och dess publika gränssnitt ska ge en god bild av samlingarna och leda användaren vidare till fördjupad kunskap om dem. Med stöd av digital utveckling ska en allt större del av samlingarna blir tillgängliga digitalt. Museets samlingar och dokumentationen av dem ska vara tillgängliga för forskare. Den vetenskapliga bearbetningen av samlingarna vid museet görs kontinuerligt, men aktualiseras särskilt i forskningsprojekt, under utställningsarbete och vid nyförvärv. Nationalmuseum uppmuntrar externa forskare och studenter, liksom museets anställda, att bidra till den vetenskapliga bearbetningen av samlingarna och ska så långt möjligt bistå och underlätta sådan forskning. Nationalmuseums anställda i berörda funktioner ska ha hög vetenskaplig kompetens, och myndigheten ska rekrytera så att denna kompetens bibehålls på lång sikt. De anställda ska uppmuntras till vidareutbildning och kompetenshöjande verksamhet i detta avseende, också för att i förekommande fall kunna uppfylla uppdraget att vetenskapligt bearbeta övriga statliga samlingar av konst och konsthantverk

Forskning och forskningssamarbeten

Nationalmuseums profil som forskningsorganisation bibehålls och stärks genom att museet resultatinriktat driver och bemannar forskningsprojekt. Forskningssamarbeten med universiteten, med andra museer och forskningsinstitutioner i Sverige och utomlands samt med fristående forskare är värdefulla och ska fördjupas ytterligare. Nationalmuseum har en öppen syn på forskning och välkomnar nya projekt, med extern finansiering, som ur olika perspektiv och forskningsfrågor belyser ämnesområdet. Beslut om att Nationalmuseum kan stå som medelsförvaltare av externt finansierade forskningsprojekt fattas av Överintendenten efter beredning av Forskningschefen. Externt finansierade forskningsprojekt belastas om möjligt med en OH-kostnad om 25% av det totala beloppet.

Nationalmuseum som kunskapscentrum: tillgängliggörande av forskningsresultat

Nationalmuseum ska vara ett kunskapscentrum för konstvetenskapen och angränsande discipliner som konserveringsforskning och museologi, och erbjuda en välfungerande forskningsmiljö och infrastruktur för forskare. Konstbiblioteket är ett forskningsbibliotek och en delad resurs med Moderna Museet, som förvärvar svensk och internationell litteratur och tillhandahåller annan biblioteksinfrastruktur för användare inom och utom museet. Nationalmuseums arkiv och bildarkiv förvaltar ett omfattande källmaterial och är tillgängliga för forskare. Nationalmuseum ska främja konstvetenskapen och övriga forskningsområden med anknytning till samlingarna och verksamheten. Forskningsresultaten ska tillgängliggöras för forskarsamhället och allmänhet i utställningar, föreläsningar, seminarier, artiklar och publikationer. I möjligaste mån ska resultaten publiceras som ”open access”. Resultaten granskas av interna och eller externa experter före tillgängliggörandet. Forskning som bedrivs vid Nationalmuseum ska följa Vetenskapsrådets och ICOM:s etiska riktlinjer.