Forskningspolicy

Hur bedrivs forskningen vid Nationalmuseum? Vilken inriktning har den och hur finansieras den? Dessa, och flera andra frågor ger museets forskningspolicy svar på.

Nationalmuseums forskningsverksamhet:

  • ska enligt uppdrag främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen genom att vetenskapligt bearbeta samlingarna och andra av staten förvaltade samlingar av konst och konsthantverk,
  • bedrivs i projektform vid Forskningsavdelningen och kräver som regel externfinansiering. Forskningsprojekten diskuteras i seminarier och forskningsråd och antas i nämnd,
  • verkar för en kompetensförsörjning inom Nationalmuseums ansvarsområden,
  • samverkar med universitet, högskolor, andra museer och forskningsinstitutioner inom och utanför landet,
  • tillgängliggör i olika former vetenskapliga resultat för forskarsamhället och en bred publik,
  • följer Vetenskapsrådets etiska råd.

Forskningsverksamhetens inriktning

Attributionsfrågor och så kallad föremålsforskning
Proveniensforskning och samlingshistorik
Receptionshistorik
Konstpedagogik
Museologi
Material- och teknikforskning, så kallad conservation science
Estetisk teori och metodik

Antagning av forskningsprojekt

Förslag till forskningsprojekt med skriftliga motiveringar skall tillsändas avdelningschefen. Förslaget bereds i museets forskningsråd och antas genom beslut i nämnd. Projektledaren är underställd avdelningschefen och rapporterar regelbundet till denne. Forskningsprojekt som antagits vid Nationalmuseum skall drivas och avslutas i museets regi.

Kvalitetssäkring av forskningsverksamheten

Kvalitetsbedömning av projekten görs före antagning och därefter kontinuerligt under arbetets gång. Ett forskningsråd med representation från museet internt och från universitetens konstvetenskapliga institutioner diskuterar enskilda projekt, samverkan med universiteten och forskningsstrategiska frågor. Samverkan mellan Nationalmuseum och de konstvetenskapliga institutionerna vid Stockholms och Uppsala universitet diskuteras därutöver i en särskild mötesform, den så kallade Triaden. Referensgrupper och/eller sakkunniga utses före publicering av forskningsresultaten. Publikationsverksamheten vid Forskningsavdelningen organiserar, utvecklar och kvalitetssäkrar Nationalmuseums bokutgivning.