Sébastien Bourdon, Drottning Kristina, utförd 1653, olja på duk. Nationalmuseum.

Kopplingar till läroplanen, studiematerialet Genvägar till konstens visklek

Vi tror på konsten som kunskapsväg och studiematerialet Genvägar till konstens visklek har utformats med grundskolans och gymnasieskolans läroplaner och kursmål i åtanke.

I läroplanen för grundskolan står det bland annat att varje elev ska få möjlighet att utveckla sina möjligheter att kommunicera genom att samtala, läsa och skriva och att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt uppmuntra dem att pröva egna idéer och lösa problem. Genom ett historiskt perspektiv ska eleverna ges möjligheten att utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden, samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. Både de intellektuella och de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna ska uppmärksammas i skolarbetet.

Studiematerialet Genvägar till konstens visklek kan användas som en del i grundskolans undervisning i flera ämnen såsom svenska, bild, historia och religionskunskap. Materialet kan också användas i undervisningen i gymnasieskolan inom till exempel de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga gymnasieprogrammen.

Svenska

Ur läroplanen

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts."

Genom materialet och utställningen ges eleverna möjlighet att mötas av olika typer av texter, och annat estetiskt berättande som ger eleverna förutsättningar för att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Sammanfattningsvis knyter materialet an till de centrala delarna i undervisningen som handlar om att utveckla sin förmåga:

 • att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • att söka information från olika källor och värdera dessa.

Bild

Ur läroplanen

"Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga."

Materialet kan användas som en ingång till utställningen och kopplas till bildämnets syfte att eleverna ska få utveckla kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas, att få möjlighet att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap. Genom utställningen får eleverna erfarenhet av visuell kultur såsom konst, både historiskt och i nutid.

Materialet knyter an till centrala delar i undervisningen om att ge eleverna förutsättningar att:

 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap
 • få kunskap om hur bilder är gjorda i olika hantverksmässiga tekniker och verktyg och i olika material samt att själv få utforska material och skapa själv.

Eleverna får också genom att besöka utställningen möjlighet att öva bildanalys på bland annat:

 • bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Historia

Ur läroplanen

"Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningarr om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid."

Materialet kan ge en insikt om att den förflutna historien präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Den kan bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i konsten. Därigenom kan eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.

Materialet kan bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Religionskunskap

Ur läroplanen

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå̊ och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livs- åskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Materialet kan bidra till att elever får möjlighet att tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner och får:

 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.