Alexander Roslin, Gustav III och hans bröder

På teckenspråk: Myndigheten Nationalmuseum

Nationalmuseum är en statlig myndighet med regeringen som uppdragsgivare under Kulturdepartementet. Myndigheten har till uppgift att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med den nutida konsten och samhällets utveckling. Den ska verka för konstnärlig och kulturell förnyelse.

Nationalmuseum ska bland annat:

  • vårda och vetenskapligt bearbeta de samlingar som har anförtrotts myndigheten. 
  • berika samlingarna genom nyförvärv
  • tillgängliggöra konsten genom utställningar och pedagogisk verksamhet
  • verka för, och förmedla, ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, till exempel universitet och högskolor
  • i samarbete med andra aktörer, till exempel regionala museer, verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

Fler filmer på teckenspråk