Forskningsråd

Forskningsrådet bereder frågor som rör policy, strategier och riktlinjer, förslag till nya projekt, samarbeten och samverkan med externa parter, Open Access och kvalitetssäkring.

Bakgrunden till forskningsrådet är bland annat en ökande konkurrens om forskningsmedel och regeringens krav på kvalitetssäkring av myndigheternas forskning. Avgörande är även den snabba utvecklingen av forskningens infrastruktur och nya publiceringsformer.

För att kunna fatta välgrundade beslut behövs omvärldsbevakning, kontinuerlig diskussion, samråd och insyn i vår verksamhet.

Ledamöter i Nationalmuseums forskningsråd:

 • Martin Olin, t.f. chef för avdelningen forskning (ordförande)
 • Magnus Olausson, chef för avdelningen samlingar
 • Kriste Sibul, chef för avdelningen för bevarande och foto
 • Helena Kåberg, intendent/kontaktperson mot universitet och högskolor
 • Linda Hinners, intendent/internationell sekreterare
 • Peter Gillgren, Stockholms universitet
 • Carina Jacobsson, Uppsala universitet
 • Annika Öhrner, Södertörns högskola
 • Gunilla Lagnesjö, Riksantikvarieämbetet
 • Anna Tellgren, Moderna museet
 • Jørgen Wadum, Statens Museum for Kunst, Köpenhamn