​Policy för förvärv till Konstbiblioteket

Beslut: NMN 2014-09-25 Beredning: FAB/Biblioteksrådet; Magdalena Gram och Maria Sylvén Nationalmuseum samt Anna Tellgren Moderna Museet

Bakgrund

Konstbiblioteket har tidigare saknat förvärvspolicy. Flera faktorer motiverar att en sådan upprättas, bland annat:

  • Balans mellan Nationalmuseums och Moderna Museets intressen.
  • Införlivandet av Fotografibibliotekets samlingar och bevakning av motsvarande ämnesområde.
  • Balans mellan tryckta och elektroniska resurser.
  • Effektivare utnyttjande av budgetmedel.

Konstbiblioteket är Nationalmuseums och Moderna Museets gemensamma bibliotek för konst, fotografi och design och speglar de två museernas föremålssamlingar och verksamheter. Samlingarnas fokus är konsten från renässansen fram till idag. En stor del av materialet utgörs av monografier över konstnärer och fotografer samt auktions- och utställningskataloger. De digitala resurserna ökar successivt i betydelse.

Biblioteket vänder sig till alla konstintresserade, såväl forskare och museianställda som en intresserad allmänhet.

Utgivningen inom Konstbibliotekets förvärvsområde bevakas via flera olika kanaler. Vid sidan av bibliotekariernas gängse metoder utnyttjas den sakkunskap som finns inom respektive museum. Mer aktuella behov identifieras genom information i det gemensamma biblioteksrådet om de båda museernas planerade utställnings- samt forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vid förvärv till Konstbiblioteket ska följande inriktning och övergripande kriterier gälla:

Förvärvet speglar befintliga föremålssamlingar, utställningar och övrig verksamhet samt nya företeelser inom konst, fotografi och design.

Biblioteket bevakar utgivningen av teoretisk litteratur inom sina samlingsområden samt förvärvar alla svenska avhandlingar inom konstvetenskap.

Biblioteket förvärvar i vissa fall litteratur som faller utanför de centrala ämnesområdena. Källmaterial som auktionskataloger, produktkataloger och elementära läroböcker förvärvas om de väsentligt bidrar till dokumentationen av föremålssamlingarna. Förvärv kan även ske av textmässigt perifer litteratur med en till kvalitet och omfång väsentlig fotodokumentation.

Förvärv sker om möjligt huvudsakligen av material inom följande språkområden: svenska, norska, danska, engelska, tyska och franska. Saknas viktig utgivning inom Konstbibliotekets centrala samlingsområden på dessa språk kan en utvidgning bli aktuell, särskilt om bilddokumentationen är riklig och sammanfattning finns på något av de gångbara språken.

Förvärv sker huvudsakligen genom köp. Gåvor och donationer tas emot om de motsvarar den fastslagna förvärvspolicyn. Samma princip gäller vid byten.

Konstbiblioteket bevakar aktivt övergången till digital publicering och ersätter om möjligt tryckta tidskrifter med digitala, framför allt sådana som är tillgängliga som Open Access-publikationer.