Nationalmuseums miljöarbete

Nationalmuseum främjar konsten, konstintresset och konstvetenskapen i samklang med en hållbar utveckling. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på miljön och miljöfrågorna ska vara integrerade i verksamheten. I uppdraget ingår att vårda våra samlingar så att framtida generationer kan ta del av kulturarvet. Nationalmuseum ska bidra till en bättre miljö genom ett strukturerat miljöarbete och miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas.

Miljöarbete utgår från museets vision: Vi är morgondagens museum

Museets miljöpolicy har tagits fram utifrån den miljöutredning som utgör grunden för miljöarbetet och hänvisar till de väsentliga miljöaspekterna. Museet ska följa den lagstiftning som finns, ständigt förbättra sitt miljöarbete, förebygga miljöföroreningar samt säkerställa att tillräckliga resurser tilldelas miljöledning.

Nationalmuseum tillämpar sitt miljöansvar och sin miljöpolicy genom aktiva val runt:

Varor och tjänster

Nationalmuseum ska bidra till en positiv utveckling av miljömärkta produkter. Genom att välja varor och tjänster från företag med ett aktivt miljöarbete bidrar myndigheten till en giftfri miljö.

Resor och transporter

Nationalmuseum strävar efter att minska användningen av fossila drivmedel vid tjänsteresor, leveranser och bud. Myndigheten har en policy för tjänsteresor och val av färdmedel med miljöhänsyn, för att möta miljömålet om begränsad klimatpåverkan och minska utsläpp av växthusgaser.

Klimat och energi

Nationalmuseum strävar efter att minska sin totala miljöpåverkan vid användning av naturresurser och fossila bränslen och bidra till en minskad växthuseffekt.

Kemiska produkter

Nationalmuseum ska hantera kemiska produkter så att risken för negativ miljöpåverkan minimeras.

Resurshållning och avfall

Nationalmuseum eftersträvar god hushållning av resurser och har som ambition att minska den totala mängden avfall och att öka andelen sorterat avfall.

Miljökunskap

Nationalmuseum strävar efter att involvera och utbilda medarbetare till större engagemang, kunskap och intresse för miljöfrågor samt att föra en aktiv dialog med besökare och samarbetspartners.