Hugo Birger, I bersån

Policy för behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss på Nationalmuseum att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. 

Alla personuppgifter vi samlar in och behandlar används för att tillhandahålla, utföra och förbättra de tjänster och varor vi erbjuder. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag. När vi behandlar personuppgifter i vår verksamhet följer vi dataskyddsförordningen.

1. Personuppgiftsansvarig

Den juridiska person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:
Nationalmuseum
Box 16176
103 24 STOCKHOLM
Telefon: +46(0)8 5195 4300
E-post: registrator@nationalmuseum.se
Organisationsnummer: 202100-1108

2. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

a) Tillhandahållande av varor och tjänster: 

Personuppgifter används för att Nationalmuseum ska kunna leverera önskade varor och tjänster och för att kunna ge dig bästa service, kommunicera med dig och informera om våra varor och tjänster.

b) E-post och telefon:

I våra kontakter med dig behandlar vi personuppgifter för att hantera befintliga eller framtida avtal eller på annat sätt bistå med information som du efterfrågar. 

c) Myndighetsutövning:

I samband med beslut i export- och utförselärenden behandlar vi personuppgifter.

d) Nyhetsbrev:

Personuppgifter används för anpassad marknadsföring av vår verksamhet med hänsyn till dina intressen för att kunna ge dig relevant, enkel och inspirerande information i vår kommunikation med dig.

e) Optimering av upplevelse av våra digitala plattformar: 

Vi samlar in cookies när du använder våra digitala plattformar. Uppgifterna använder vi för att göra din upplevelse så bra som möjligt och för att utveckla och förbättra våra digitala plattformar.

f) Statistik och analyser: 

Personuppgifter används för att sammanställa statistik och analyser om bland annat användning av våra tjänster, användning av våra digitala plattformar, kundnöjdhet och besöksstatistik för att utveckla och förbättra de tjänster vi erbjuder.

g) Museiuppdraget: 

Nationalmuseum behandlar personuppgifter i den mån det krävs för att fullgöra myndighetens uppdrag som bland annat handlar om att tillgängliggöra, ordna och beforska museets samlingar.

h) Övervakning:

Vi övervakar museet för att maximera säkerheten för våra besökare och samlingar. Bilder och videomaterial från övervakningen kan komma att lämnas ut till brottsutredande myndighet.

i) Dokumentation av myndighetens verksamhet: 

Vi dokumenterar vår verksamhet för att tillgängliggöra den och bidra till framtida forskning.

3. Kategorier av personuppgifter

a) Tillhandahållande av våra varor och tjänster, bokning av visning och event

För att kunna tillhandahålla varor och tjänster enligt ovan samlar vi in företagsuppgifter, kontaktuppgifter och ärendeuppgifter. Det kan handla om t ex namn, person- eller organisationsnummer, adressuppgifter, e-post, telefonnummer och övriga meddelanden för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. Den lagliga grunden för behandling av dessa personuppgifter är att den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige, vilket gäller t ex kunder, leverantörer och anställda.

b) E-post, sms och övriga inkomna handlingar

Handlingar som kommer in till Nationalmuseum i forma av t ex e-post, brev, sms blir normalt en allmän handling. Myndigheters allmänna handlingar är en del av det nationella kulturarvet och ska enligt arkivlagen hållas ordnade, bevaras och vårdas.  Det innebär att personuppgifter kan behöva bevaras även när de ursprungligen samlades in och behandlades för ett annat ändamål än arkivändamål av allmänt intresse.

c) Beslut om utförsel- och exporttillstånd

I samband med beslut om utförsel- och exporttillstånd behandlas kontakt och ärendeuppgifter med stöd i det allmännas intresse och myndighetsutövning.

d) Marknadsföring

(nyhetsbrev, optimering av upplevelsen i våra digitala kanaler, statistik och analyser)

I syfte att ge dig relevant information och förbättra våra tjänster samlar vi in personuppgifter i form av kontaktuppgifter (namn och e-post) för att skicka ut nyhetsbrev. Vi samlar också in cookies när du besöker vår webbplats för att optimera din upplevelse på vår hemsida. Den lagliga grunden för behandling av dess personuppgifter är ditt samtycke.

e) Museiuppdraget

I vår samlingsdatabas finns personuppgifter avseende föremål gjorda av nu levande konstnärer. Nationalmuseum lämnar också information till ”konstnärslistan” där Nationalmuseum samlar in, bearbetar och lagrar information i datasetet för att kunna tillgängliggöra samlingarna och kunskapen kopplad till den. 

Personuppgifterna i ”Konstnärslistan” är helt inriktade på konstnärers yrkesverksamhet och informationen är av encyklopedisk karaktär och hänvisar oftast till källor där information om personuppgifter redan är offentliggjord. De är webbpublicerade som länkad öppen data som en del av Nationalmuseums uppdrag. På så sätt blir Konstnärslistan en gemensam auktoriserad resurs som andra kulturarvsinstitutioner kan länka sin kulturarvsinformation till. 

Den lagliga grunden för denna behandling av personuppgifter är att den är nödvändig för att Nationalmuseum ska kunna fullgöra sitt myndighetsuppdrag och kunna utföra en uppgift av allmänt intresse.

f) Övervakning

I syfte att säkerställa säkerheten för besökare, personal och våra samlingar kan vi använda oss av kameraövervakning. I samband med detta behandlar vi personuppgifter i form av fotografier, bilder och videoupptagningar. Dessa personuppgifter behandlas med stöd av det allmännas intresse och myndighetsutövning. 

g) Dokumentation av myndighetens verksamhet

En viktig del i vårt uppdrag är att dokumentera vår verksamhet för att möjliggöra framtida forskning och tillgängliggöra våra samlingar. I samband med detta behandlar vi fotografier, bilder och videoupptagningar. Dessa personuppgifter behandlas med stöd av det allmännas intresse. I de fall vi dokumenterar verksamhet med barn upp t o m 18 år sker detta endast med vårdnadshavares samtycke som laglig grund.

4. Utlämning av personuppgifter

Vi lämnar ut dina personuppgifter till tredje part i den mån detta behövs för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig eller i enlighet med gällande lag. I de fall vi anlitar underentreprenörer för att behandla dina personuppgifter säkerställer vi att personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och våra önskemål genom att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med våra underleverantörer.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter om de är allmänna handlingar och begärs ut av någon utanför myndigheten. Vid varje  sådan begäran görs en sekretessprövning i enlighet med sekretesslagen innan utlämnandet görs. Finns grund för sekretess lämnas personuppgiften inte ut. 

Vi kan också komma att lämna ut uppgifter till andra statliga myndigheter som Polisen eller Skatteverket.

5.Överföring till länder utanför EU/EES

Nationalmuseum lagrar alla personuppgifter inom EU/EES.

6. Lagring av dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilket informationen samlades in eller våra åtaganden gentemot dig eller så länge det krävs enligt lag, t ex arkivlag och bokföringsförordning. 

7. Dina rättigheter

Du har alltid rätt att :

  • Begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgiften till dess att den är rättad.
  • Invända mot direktreklam och när som helst dra tillbaka ditt samtycke för vår behandling av dina personuppgifter, vilket i så fall gäller behandling av personuppgifter fr o m tidpunkten då samtycket dras in.
  • Begära att dina personuppgifter raderas om de inte längre behövs för ändamålet om detta inte strider mot lag (t ex arkivlag), myndighets- eller domstolsbeslut eller det allmännas intresse.
  • Rätt att få tillgång till dina uppgifter kostnadsfritt och i ett läsbart format.

Frågor om eller klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du ställa till myndighetens dataskyddsombud dataskyddsombud@nationalmuseum.se . Anser du att vi brister i vår behandling av dina uppgifter kan du också framföra klagomål till Datainspektionen www.datainspektionen.se .

8. Ändring av vår policy för behandling av personuppgifter

Ändringar eller uppdateringar av vår policy för behandling av personuppgifter kan komma att göras. Meddelande om ändringar görs här på vår webbplats. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud (se adress ovan) för att få ut den senaste versionen.

Uppdaterad 2018-05-24