Björn Ahlgrenson, Vårvinter

Långtidslån av konst

Nationalmuseum bedriver sedan 1917 en omfattande utlåningsverksamhet. Syftet är att göra fler konstverk tillgängliga än de som kan visas i Nationalmuseums huvudbyggnad. Företrädesvis lånar Nationalmuseum ut konstföremål till andra museer, kulturinstitutioner och till statliga myndigheter, där konstverken kan ges en offentlig placering i en representativ miljö med god säkerhet.

De konstföremål som erbjuds för deposition tillhör Nationalmuseums samlingar och är en del av Sveriges nationella konstskatt. Möjligheten att få låna konstverk beror bland annat på placeringens och miljöns kombination av offentlighet, representativitet och säkerhet. Konstverk deponeras vanligtvis inte för placering i entréer, korridorer, trapphus, kafferum eller till enskilda tjänsterum.

Privata institutioner och företag kan endast komma ifråga då det rör sig om särskilt kulturhistoriskt intressanta miljöer eller där konstverken kan spela en betydelsefull pedagogisk roll, i konst- eller kulturhistoriska sammanhang (vanligen på museer).

Generellt gäller att höga krav ställs på placering, tillsyn, vård och säkerhet.

Ansökan

Vi behöver en skriftlig begäran via brev eller e-post till lånehandläggare Sara Bernesjö, se kontaktuppgifter nedan. Ansökan bör innehålla uppgifter om önskad placering och beskrivning av utrymmets/rummets användning. Ansökan kan även innehålla önskemål om till exempel föremålstyp, storlek och motivkategori – även om museet inte alltid kan möta dessa önskemål.

Till ansökan ska även en ifylld säkerhetsdeklaration, en enkel planskiss och digitala miljöfotografier på aktuellt utrymme bifogas.

Låneprocessen

  • När ansökan har kommit in till Nationalmuseum behandlas den och sedan ges besked om lånet.
  • Vid positivt besked får låntagaren preliminärt förslag på föremål via e-post.
  • Överenskommet föremål granskas och åtgärdas eventuellt av museets konservatorer.
  • Ett formellt beslut om lån fattas vid museets ordinarie månadsmöte.
  • Föremålet levereras till mottagaren via museets transporttjänst.

Av olika skäl, till exempel utställningar i museet, typen av föremål, konservatorsåtgärder och transportplanering, kan det ibland dröja flera månader från det att beslut är taget om lån till dess att leverans av föremålet kan ske. Vi strävar alltid efter en så snabb hantering som möjligt av låneärenden och hoppas att du har överseende med eventuella dröjsmål.

Avgifter

En administrativ uppläggningskostnad för nya lån (oavsett antal) är 960 kronor per konstföremål. Låntagaren bekostar alla direkta kostnader för hantering, emballering och transport till och från Nationalmuseum, utom då konstföremål återtas på museets begäran, tillfälligt eller definitivt.

Klass 1

Originalgrafik, skulpturer, reproducerade konstverk, konsthantverk: 300 kr/föremål och år.

Klass 2

Originalkonstverk, till exempel oljemålningar, akvareller, teckningar med mera: 780 kr/föremål och år.

Klass 3

Konstföremål oavsett typ, med försäkringsvärde över 250000 kr: 1440 kr/föremål och år.

Avtal och villkor och säkerhetsdeklaration

Ladda ner dokumentet här (word)

Kontakt

Sara Bernesjö, lånehandläggare
E-post: sara.bernesjo@nationalmuseum.se